Archiwum
poniedziałek, 04 lipca 2011
Rozszczep kręgosłupa

Co to jest rozszczep kręgosłupa?

Rozszczep kręgosłupa jest to wada wrodzona, polegająca na obecności szczeliny w łuku kręgo­wym, lub całkowitym braku łuku, zwykle w czę­ści lędźwiowej lub krzyżowej kręgosłupa. Na ogół dotyczy jednego, rzadziej kilku kręgów. Brak zamknięcia kanału kręgowego w jego tylnej części może prowadzić do przepukliny opon, a nawet rdzenia w tym miejscu.Jeżeli wada dotyczy wyłącznie kości, a nie rdzenia, to nazywa się tarnią dwudzielną utajoną i przeważnie nie powoduje zaburzeń lub tylko nieznaczne. Natomiast rozszczep z przepukli­ną oponowo-rdzeniową jest ciężką wadą. Tarń dwudzielną utajoną wykrywa się zwykle przy­padkowo w czasie prześwietlania kręgosłupa.

Przyczyny rozszczepu kręgosłupa

Jak wspomniano wyżej, wada ta jest wrodzona i jest następstwem defektu chromosomalnego.

 Objawy rozszczepu kręgosłupa

Chociaż istnieje możliwość wykrycia rozszcze­pu już u płodu, to jednak w większości przy­padków utajony rozszczep nie daje objawów, nie powoduje bólu, a tylko w bardzo rzadkich przypadkach, gdy rdzeń jest objęty procesem chorobowym, pojawiać się mogą zaburzenia neu­rologiczne. W przypadku rozszczepu z przepuk­liną występuje porażenie kończyn dolnych i zwie­raczy. Rozszczep przebiega niekiedy z wodogłowiem (z powiększeniem czaszki) i deformacją stóp. stnieje też szczególny rodzaj rozszczepu krę­gosłupa. W miejscu rozszczepu pojawia się guz będący przepukliną i zawierający opony oraz tkankę nerwową.

Leczenie rozszczepu kręgosłupa

Jedynym leczeniem jest operacja, której celem jest zapobieżenie powikłaniom w rodzaju zapalenia opon rdzeniowych, częstego zwłaszcza przy torbielo­watej postaci rozszczepu. Jednak nie zaw­sze interwencja chirurgiczna jest zalecana. W przy­padkach z porażeniem kończyn dolnych operacja nie usunie porażenia, nie przyniesie nawet częś­ciowej poprawy. W każdym razie decyzja co do podjęcia operacji lub rezygnacji z niej lub innych sposobach postępowania należy do lekarzy.